Kanner- a Jugendchouer Konsdref

Kanner- a Jugendchouer Konsdref

Du sichs nach eng flott Aktivitéit? De Kanner- a Jugendchouer Konsdref prouft fir déi nei Saison a brauch nach Verstäerkung 💪.
Déi 1. Prouf ass Freides de 16. September vu 16h30 – 17h15 fir de Kannerchouer a vu 17h15 – 18h50 fir de Jugendchouer. D’Prouf fënnt statt zu Konsdref am Proufsall bei der aaler Post ënnert der Leedung vum Marc Loewen. Mell dech einfach op der E-mail: kajuconsdorf@gmail.com oder um Tel 691790414. Weider Infoen fënns du um Facebooksite: Kanner- a Jugendchouer Konsdref. Mir freeën eis alleguer mat dir zesumme ze sangen🎶🎹😲

Avis au public / Öffentliche Mitteilung: Rue de Berdorf à Consdorf BARREE /  Rue de Berdorf in Consdorf GESPERRT

Avis au public / Öffentliche Mitteilung: Rue de Berdorf à Consdorf BARREE / Rue de Berdorf in Consdorf GESPERRT

Chers habitants de la commune de Consdorf

Liebe Einwohner der Gemeinde Consdorf

 

À la reprise des travaux après le congé collectif sur le chantier du nouveau lotissement entre la Rue de Berdorf et la Route d’Echternach à Consdorf, des travaux de pose des réseaux vont débuter dans la chaussée et le trottoir de la Rue de Berdorf.
Pour cette raison, la Rue de Berdorf sera interdite à tout trafic de transit à partir du lundi 22 août 2022 entre les maisons n° 20 et n°26.
Cette interdiction restera en place jusqu’à la fin des travaux.

Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés.

 

 

Bei der Wiederaufnahme der Arbeiten nach dem kollektiven Urlaub auf der Baustelle der neuen Wohnsiedlung zwischen der Rue de Berdorf und der Route d‘ Echternach in Consdorf werden in der Fahrbahn und im Gehsteig der Rue de Berdorf Arbeiten zur Verlegung von Netzwerken begonnen.
Aus diesem Grund muss die Rue de Berdorf ab Montag, den 22. August 2022 zwischen den Häusern 20 und 26 für jeglichen Durchgangsverkehr gesperrt werden.
Die Sperrung gilt bis zum Ende der genannten Arbeiten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten.

 

 

Consdorf, le 17 août 2022

Le collège des bourgmestre et échevins

Photovoltaikanlag um Daach vun der Sportshal ageweit

Photovoltaikanlag um Daach vun der Sportshal ageweit

De 25. Februar hunn déi Gemengeverantwortlech vu Konsdref an d’Kooperativ Energiepark Mëllerdall, a Presenz vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwécklung, Carole Dieschbourg, an dem Minister fir Energie a Landesplanung, Claude Turmes, déi fënneft kollektiv Photovoltaikanlag vun der Kooperativ um Daach vun der Sportshal ageweit.

Wärend de Feierlechkeeten hunn esouwuel d’Buergermeeschtesch Edith Jeitz, ewéi och béid Regierungsvertrieder, mat Bléck op de Krich an der Ukrain betount, wéi wichteg et ass, an Alternativen zu de fossillen Energiequellen ze investéieren.

Zil vun der Kooperativ – där éischter an der Regioun – ass et, klima- an ëmweltfrëndlech Energie ze produzéieren. Si gouf 2020 vun enger Dosen engagéierte Bierger gegrënnt fir Projeten ze verwierklechen, déi d’Produktioun vun erneierbaren Energien, déi aus Sonneliicht, Biomass souwéi Wand- a Waasserkraaft gewonne ginn, an de Mëttelpunkt stellen. An der deemoleger éischter Informatiounsversammlung, déi Coronabedéngt eréischt siwe Méint méi spéit konnt organiséiert ginn, war den Interesse vun de Leit an hir Bereetschaft sech anzebréngen esou grouss, dat direkt véier Anlage konnte bestallt ginn. Dës ginn op den Diech vun de kommunale Gebaier installéiert, déi gratis zur Verfügung gestallt ginn.

D’Installatioun zu Konsdref op der Sportshal ass bis elo déi gréisst, déi vun der Kooperativ ëmgesat gouf, an ass zënter leschtem 26. Juli um Netz. Si ka bis zu 99 Kilowattstonne Stroum an dat ëffentlecht Netz aspeisen, wat dem Verbrauch vun 22 Stéit pro Joer entsprécht.

Der Kooperativ gehéieren eelef Gemengen aus dem Natur- a Geopark Mëllerdall un. Bis haut hunn 140 Bierger, dorënner 101 Bierger aus der Regioun, sech finanziell bedeelegt, esou dat den Energiepark d’Zomm vu 497.500 Euro investéiere konnt. An den nächste Méint sollen nach weider Anlagen an anere Membersgemengen a Betrib goen.

Avis – Travaux dans la Route de Luxembourg

Avis – Travaux dans la Route de Luxembourg

Chantier News

Avis – Travaux dans la Route de Luxembourg

 

MITTEILUNG:
„Route de Luxembourg“ in Consdorf für Durchgangsverkehr gesperrt
Am Montag 18. Januar 2021 werden voraussichtlich die Infrastruktur-Arbeiten in der Route de Luxembourg (zwischen der Kirche und der Straße A WONESCH) beginnen. Hierfür muss die Route de Luxembourg über mehrere Monate für jeglichen Durchgangsverkehr gesperrt werden (Rot).
Die Umleitung (Grün) wird über die Rue Hicht und die Route d’Echternach verlaufen. Wegen der schmalen Fahrbahn durch die Rue Hiehl (Violett), ist diese nur für Anwohner und deren Lieferanten zugänglich.
Alle Wohnhäuser, Geschäfte und Gaststätten im Baustellenbereich bleiben im Prinzip erreichbar. Allerdings können, abhängig von der jeweiligen Situation an der Baustelle, kurzfristige Einschränkungen nicht komplett ausgeschlossen werden.
Die Bushaltestelle „Consdorf-Post“ kann während der Dauer der Arbeiten nicht angefahren werden. Die Fahrten werden voraussichtlich auf die Haltestellen „Consdorf-Gare“ und „Consdorf-Haenricht“ verlagert. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte den Aushängen an den entsprechenden Haltestellen sowie auf der Internet-Seite der Gemeinde.
Wir bitten diesbezüglich um Ihr Verständnis für die Ihnen auferlegten Unannehmlichkeiten.
Das Schöffenkollegium
AVIS:
« Route de Luxembourg » à Consdorf barrée pour tout trafic de transit
Le début des travaux d’infrastructures dans la Route de Luxembourg (entre l’église et la rue A WONESCH) est prévu pour le lundi 18 janvier 2021. Dû à ces travaux, la Route de Luxembourg (rouge) devra être barrée à tout trafic de transit durant plusieurs mois.
La déviation mènera via la Rue Hicht et la Route d’Echternach (vert). Vu la chaussée étroite dans la Rue Hiehl (violet), celle-ci sera barrée à toute circulation à l’exception des riverains et fournisseurs.
En principe, toutes les habitations, commerces et entreprises endéans la zone des travaux, resteront accessibles. Cependant et en fonction de la situation du moment au chantier, certaines restrictions ne peuvent pas être exclues complètement.
L’arrêt de bus « Consdorf-Post » ne sera pas desservi durant cette période. Les courses seront, selon toutes prévisions, transférées aux arrêts « Consdorf-Gare » et « Consdorf-Haenricht ». Veuillez consulter les informations publiées aux arrêts en questions ainsi que sur le site internet de la commune.
Nous vous prions de bien vouloir excuser les désagréments causés.
Le collège des bourgmestre et échevins