An der Loupescht Club Senior – « Eise Lies – Grupp sicht  Verstäerkung »

An der Loupescht Club Senior – « Eise Lies – Grupp sicht Verstäerkung »

Dir liest gären a féiert gären ureegend Ënnerhalungen iwwert verschidden Themen? Da sidd Dir bei eise Literatur-Treffe genau richteg! Emol de Mount treffe mir eis an diskutéiere gemeinsam iwwert ausgewielte Bicher. Am Januar steet folgend Buch um Programm: Béischten – Jemp Schuster
Mëllt Iech gären un, mir hunn nach Platze fräi.
2755-3395
An der Loupescht Club Senior – Aktivitéiteprogramm Januar – Mäerz 2024

An der Loupescht Club Senior – Aktivitéiteprogramm Januar – Mäerz 2024

neie Wanter Programm

Kuckt Iech d’Broschür hei ënnen an aller Rou un, sicht Iech Är Liblingsaktivitéiten eraus a mellt Iech un: 2755-3395 oder  club-loupescht@croix-rouge.lu.

Gemeinsam aktiv a fit bleiwen – Jiddereen ass wëllkomm.  Sollt Dir Froen hunn, dann zeckt net a mellt Iech bei eis.

D’Equipe vum Club Senior An der Loupescht, Annika, Damian, Diana, Ricardo a Carole

Avis au public / Öffentliche Mitteilung: Travaux d’apaisement du trafic et renouvellement de l’arrêt de bus Scheidgen-Biweschland

Avis au public / Öffentliche Mitteilung: Travaux d’apaisement du trafic et renouvellement de l’arrêt de bus Scheidgen-Biweschland

Chers habitants de la commune de Consdorf

Les travaux pour l’apaisement du trafic à l’entrée du village de Scheidgen et le renouvellement de l’arrêt de bus Biweschland débuteront le 6 novembre 2023 et se poursuivront jusqu’au printemps 2024.
Pendant les travaux, la circulation dans la zone de chantier sera réglée par des feux tricolores et la route sera réduite à unevoie. La zone de chantier s’étend de la sortie du village de Scheidgen à l’entrée de la « Rue Juckenfeld ».

L’arrêt de bus (en direction du centre du village) des transports en commun et du transport scolaire communal sera déplacé pendant les travaux au niveau de la maison 57, Route d’Echternach à Scheidgen.
L’arrêt de bus (en direction d’Echternach) restera inchangé. (Voir l’image en bas de la page).

Merci de votre compréhension

 

 

Liebe Einwohner der Gemeinde Consdorf

Die Bauarbeiten für die Verkehrsberuhigung am Ortseingang Scheidgen und die Erneuerung der Bushaltestelle Biweschland werden am 6. November 2023 beginnen und bis ins Frühjahr 2024 andauern. Während der Baumaßnahmen wird der Verkehr im Baustellenbereich mit einer Ampelanlage geregelt und nur noch einspurig sein. Der Baustellenbereich erstreckt sich zwischen Ortsausgang Scheidgen und Einfahrt „Rue Juckenfeld“.

Die Bushaltestelle (in Richtung Dorf) des öffentlichen Nahverkehrs und des kommunalen Schultransports wird während der Baumaßnahmen auf Höhe des Hauses 57, Route d’Echternach in Scheidgen verlegt.
Die Bushaltestelle (in Richtung Echternach) wird unverändert bleiben. (Siehe Bild am Ende der Seite).

Vielen Dank für Ihr Verständnis

 

 

Consdorf, le 26 octobre 2023

Le collège des bourgmestre et échevins

Aller au contenu principal