Informations

D’Maison Relais ass eng Bildungs- a Betreiungsstruktur fir Kanner vun 0-12 Joer.

La Maison Relais Consdorf est un service d’éducation et d’accueil pour enfants âgés de 0-12 ans.

 

Contactez le service

Centre scolaire HOGAARDEN

17, Rue de la Mairie   L-6211 Consdorf

Contactez la Maison Relais

Documents

Wou si mir?

Centre scolaire HOGAARDEN

17, Rue de la Mairie   L-6211 Consdorf

 

Telefon : 26 78 55 20

E-Mail-Adress: maison.relais@consdorf.lu

Fax: 26 78 55 61

Opdeelung

D’Kanner sinn opgedeelt an 3 verschidden Altersgruppen:

 • Crèche: Kanner vun 0-3 Joer, opgedeelt an ee Grupp vun 12 Kanner vun 0-2 Joer (Grimmelcher), an ee Grupp vu 15 Kanner vun 2-3 Joer (Butzen)
 • Grupp vun de Kanner vum Cycle 1 (Précoce a Spillschoul) (Äffercher)
 • Grupp vun de Kanner vun de Cyclen 2-4 (Smiley’en)
Ëffnungszäiten

D’Crèche ass vu méindes bis freides, vu 7.00-19.00 Auer op.

 

D’Schoulgruppen sinn op :

An der Schoulzäit :

méindes, mëttwochs a freides :

 • vu 7.00-8.00 Auer,
 • vun 12.00-14.00 Auer
 • a vu 16.00-19.00 Auer

dënschdes an donneschdes :                      

 • vu 7.00-8.00 Auer
 • a vun 12.00-19.00 Auer

An de Vakanzen :

méindes bis freides :  

 • vu 7.00-19.00 Auer
Wie si mir?

D’Kanner ginn encadréiert a begleet vun enger Ekipp vu Sozialpädagogen, Erzéier an Aides Socio-éducatives.

Zil vun der Maison Relais
 • Respekt, Wäertschätzung, Vertrauen a Verständnis vis-à-vis vun de Kanner a vun den Elteren
 • eng Ënnerstëtzung fir d’Eltere sinn
 • en oppent Ouer hu fir jiddereen
Bedeitung vun der Maison Relais

fir d’Kanner:

 • flott Ambiance, Spaass a Freed
 • Gefill vu Gebuergenheet, Wuelfillen, Akzeptanz a Respekt
 • Kand sinn dierfen!
 • e sécheren an ofwiesslungsräiche Kader
 • Fräiraum a Situatioune fir auszeprobéieren, ze experimentéieren an eegen Erfarungen ze maachen
 • Plaz fir seng Fäegkeeten an Interesse weider auszebauen
 • Plaz fir Frëndschaften opzebauen
 • Hëllef bei den Hausaufgaben
 • ofwiesslungsräich Fräizäitaktivitéiten
 • Méiglechkeete vun der Wiel (Spill, Komeroden, Aktivitéiten,…)
 • Matbestëmmung (Raumgestaltung, Aktivitéiten,…)
 • seng Meenung dierfe soen
 • gesond Ernierung

fir d‘Famill:

 • Zesummenaarbecht mat den Elteren, Kooperatioun
 • Uspriechpartner fir d‘Eltere sinn
Konzept

Eist pädagogescht Konzept orientéiert sech um “nationalen Bildungsrahmenplan der non-formalen Bildung im Kindes- und Jugendalter“.

All Kand ass kompetent an Acteur vu senger eegener Entwécklung. Mir probéieren de Kanner e Kader ze bidden, an deem si hir Kompetenze weider entwéckele kënnen.

Sou brauche si uspriechend Raim a Materialien fir kënnen aktiv ze ginn an hir Erfarungen ze maachen. Si brauchen aner Kanner fir mateneen ze léieren a si brauchen Erwuessener, déi hinnen zur Säit sti wa si et brauchen. Am Alldag, am Fräispill an an den Aktivitéite probéiere mir des Punkten ze berécksiichtegen.

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird.“ (Emmi Pikler)

Eisen Dagesoflaf, eis Aktivitéiten a Projet’en orientéieren sech un de Prinzipien an un den Handlungsfelder vum Bildungsrahmenplan (Emotionen und soziale Beziehungen; Werteorientierung, Partizipation und Demokratie; Sprache, Kommunikation und Medien; Ästhetik, Kreativität und Kunst; Bewegung, Körperbewusstsein und Gesundheit; Naturwissenschaft und Technik)

Crèche

Agewinnungsphase

Fir dass d’Kand sech un d’Crèche an un d’Erzéier winne kann, maache mir eng Agewinnungsphase, bei där d’Kand no an no di nei Situatioun kenneléiere kann.

D’Agewinnungsphase dauert ongeféier 2 Wochen a gëtt un de Rhythmus vum Kand ugepasst. D’Agewinnungsphase gëtt mat den Elteren zesumme geplangt an organiséiert, well d’Eltere musse wärend dësen 2 Wochen zäitweis mat hirem Kand zesummen an d‘Crèche kommen.

Aschreiwung

D’Kanner musse minimum 3 Mol d’Woch ageschriwwe ginn (hallefdaags oder ganzdaags), am beschten 3 Deeg hannerteneen,  fir dass si sech an der Maison Relais wuel fillen.

 

Dagesoflaf

Eisen Dagesoflaf huet keng strikt Routine, mee orientéiert sech un dësem Modell. Mir passen den Dagesoflaf un d’Bedürfnisser an d’Interesse vun de Kanner un.

 

Auerzäiten: Journée type

07:00-12:00: Accueil a Fräispill: D’Kanner kommen un a kënne fräi spillen, dëst an eise Welt-Atelier-Ecken, wéi z.B. Bau-Eck, Atelier, Verkleedungseck,…

Tëscht 8:00 an 9:00: Moiesiessen

duerno: Fräispill, Aktivitéiten a Projet‘en

am Laf vum Moien: Butzekrees: Lidder, Kreesspiller, Geschichten, Gespréicher

12:00-13:30: Mëttegiessen a Fräispill

13:30-15:30: Sieste ugepasst un d’Besoin’en an de Rhythmus vun de Kanner, Fräispill

15:30-16:30: Fräispill

16:30-19:00: Collatioun a Fräispill

 

Bei deene ganz Klenge gëtt den Dagesoflaf hirem individuelle Rhythmus (Iess-Zäiten, Schlofzäiten) ugepasst.

Schoulgruppen

D’Kanner aus dem Cycle 1 hunn hir Grupperaim um Rez-de-Chaussée vun der Maison Relais.

An de Grupperaim ginn et verschidde Funktiounsberäicher, wéi z.b. de Bau-Beräich, de Rollespill-Beräich, en Atelier, eng Entdeckerstatioun, e Schreif-Eck, e Rou-Beräich, … an deenen d’Kanner fräi spille kënnen.

Vun eise Grupperaim aus hu mir en direkten Accès fir eraus, sou dass d’Kanner och dobausse kënne spillen.

 

D’Kanner vun de Cyclen 2-4 hunn hir Gruppen- a Funktiounsraim um 1. Stack vun der Maison Relais.

Mir hunn z.B. en Atelier, e Rollespillraum, e Bau-Raum, en Chillraum, e Restaurant (um Rez-de Chaussée, deen och fir d’Hausaufgaben genotzt gëtt), an e Raum fir d’Kanner vum C4 (och um Rez-de-Chaussée), an deenen d’Kanner fräi spille kënnen.

Mëttegiessen

De Restaurant funktionéiert vu Méindes bis Freides vun 12:00-14:00 Auer. D’Iesse gëtt an eiser grousser Kiche gekacht an um Buffet zerwéiert. D’Kanner wiele wéini a mat wiem si iesse ginn, si zerwéiere sech selwer um Buffet a kënnen nom Iessen erëm spille goen.

Wärend dem Iesse ginn d’Kanner vun den Erzéier begleet, déi hinne beim Buffet hëllefen, oppassen, dass all Kand eppes ësst an d’Iessverhale vun de Kanner am A behalen.

De Menu gëtt an der Maison Relais an um Internet-Site vun der Gemeng affichéiert. (www.consdorf.lu)

Aktivitéiten

Dënschdes an Donneschdes Nomëttes bidde mir Aktivitéiten (Atelier, Spiller, Sortie,…) a Projet’en un, un deenen d’Kanner deelhuele kënnen.

De Programm hänkt an der Maison Relais.

 

Wärend de Vakanze bidde mir all Dag Aktivitéiten un. Virun all Vakanz kréien d’Kanner an der Schoul de Programm mam Umeldungsziedel ausgedeelt.

Hausaufgaben

Mir bidden de Kanner dee néidege Raum an déi néideg Rou fir d’Hausaufgaben ze maachen. D’Erzéier begleeden d’Kanner, ginn Hëllefstellungen, mee verbesseren d’Hausaufgaben nët.

Eist Zil ass, dass d’Kanner léieren hir Hausaufgaben selbststänneg ze maachen.

Et ass wichteg, dass d’Elteren de Schoulalldag vun hire Kanner aktiv matgestalten an d’Hausaufgaben nokucken.

Inscriptioun

Am Einfachsten ass et, wann d’Kanner fest Deeg ageschriwwe sinn.

Et ass awer och méiglech (jee no Disponibilitéit vun de Plazen !!) e Kand kuerzfristeg unzemellen oder d’Inscriptioun ze änneren.

Präis

Vun der Rentrée 2022/2023 un ass den Accueil an der Maison Relais gratis.

Fir wien?          fir d’Kanner vum C1-préscolaire bis de C4 (nët fir d’Kanner aus der Crèche oder dem C1-précoce)

Wéini?             déi gratis Betreiung gëtt wärend de Schoulwochen ugebueden.

 

Fir d’Kanner vun der Crèche an dem C1-Précoce a fir d’Kanner vum C1-préscolaire bis C4, déi an de Schoulvakanze kommen, ass de Präis festgeluecht duerch de Système vum chèque-service accueil (CSA).

 

Fir d’Kanner vun der Crèche, dem C1-Précoce, a fir all d’Schoulkanner déi wärend de Vakanze kommen, gëlt weiderhin des Regel:

Dir kënnt d’Aschreiwung ännere bis Freides, 12.00 Auer, di Woch virdrun. Gëtt e Kand méi spéit ofgemellt oder guer net ofgemellt, ginn déi Stonne verrechent, déi virgesi waren.

Ausnam : wann d’Kand krank ass : di éischt 2 Deeg gi net facturéiert, ab deem 3. Dag brauche mir e Krankeschäin, soss ginn déi Stonne verrechent, déi virgesi waren.

 

Kontaktéiert eis, wann Dir nach Froen hutt.

Adresse

Centre scolaire HOGAARDEN

17, rue de la Mairie à Consdorf

 

Téléphone : 26 78 55 20

E-Mail: maison.relais@consdorf.lu

Fax: 26 78 55 61

Répartition

Les enfants sont partagés en 3 groupes d’âge:

 • Crèche: enfants de 0-3 ans, divisé en 2 groupes : 1 groupe pour 12 enfants de 0-2 ans (Grimmelcher), 1 groupe pour 15 enfants de 2-3 ans (Butzen)
 • un groupe pour les enfants du cycle 1 (précoce et préscolaire) jusqu’au cycle 2.1 (Äffercher)
 • un groupe pour les enfants du cycle 2.2 jusqu’au cycle 4.2 (Smiley)
Heures d’ouverture

Groupes Crèche :

du lundi au vendredi de 7.00 à 19.00 heures

 

Groupes scolaires :

Période scolaire :

les lundis, mercredis, vendredis :        

 • de 7.00 à 8.00 heures
 • de 12.00 à 14.00 heures
 • et de 16.00 à 19.00 heures

 

les mardis et les jeudis :                            

 • de 7.00 à 8.00 heures
 • et de 12.00 à 19.00 heures

 

Vacances scolaires :

du lundi au vendredi :

 • de 7.00 à 19.00 heures
L’équipe éducative

L’encadrement des enfants est assuré par des éducateurs gradués, des éducateurs et des aides socio-éducatives.

But de la Maison Relais
 • le respect, l’estime, la confiance, la compréhension envers les enfants et leurs parents
 • soutenir et conseiller les parents
 • être à l’écoute
Signification de la Maison Relais

pour les enfants:

 • ambiance agréable, amusement, plaisir
 • bien-être, sentiment d’être accepté et respecté
 • le droit « d’être enfant»
 • un cadre sûr et varié
 • possibilités d’essayer, d’expérimenter et de faire ses propres expériences
 • un endroit pour développer ses intérêts et ses talents
 • un endroit pour trouver des amis
 • un accompagnement pour les devoirs à domicile
 • des activités de loisirs variées
 • la possibilité de faire des choix (jeux, camarades, activités,…)
 • la participation des enfants (décoration des salles, activités,…)
 • le droit de s‘exprimer
 • une alimentation saine

pour la famille:

 • la collaboration avec les parents, coopération

Concept pédagogique

Le concept pédagogique de la Maison Relais se base sur le cadre de référence national « éducation non formelle des enfants et des jeunes ».

Chaque enfant est compétent et acteur de son développement. Nous essayons d’offrir un cadre dans lequel chaque enfant a la possibilité de développer ses compétences. Ainsi les enfants nécessitent un espace et des matériaux stimulants pour pouvoir faire des expériences. Il faut d’autres enfants pour apprendre ensemble ainsi que des adultes qui sont disponibles en cas de soutien. Au quotidien, pendant les jeux libres et pendant les activités, nous essayons de prendre en considération ces aspects.

« Ce qui est primordial, c’est que l’enfant découvre par lui-même un maximum de choses. En lui apportant sans cesse notre aide lorsqu’il tente de résoudre un problème, nous le privons justement d’un élément essentiel à son développement intérieur. L’enfant qui obtient des résultats par le biais d’expériences autonomes acquiert une connaissance d’une toute autre nature que l’enfant auquel nous proposons des solutions toutes faites. »  (Emmi Pikler)

Notre déroulement journalier, nos activités et projets sont planifiés suivant les principes et les champs d’action du cadre de référence national (sentiments et relations sociales ; valeurs et participation ; langues, communication et médias ; esthétique, créativité et art ; mouvements, conscience du corps et santé ; sciences naturelles, techniques)  

Crèche

Phase d’adaptation:

Pour permettre aux enfants de s’habituer à de nouvelles personnes et à un environnement inconnu, une séparation progressive est mise en place.

La phase d’adaptation dure environ 2 semaines et sera adaptée au rythme de l’enfant.

La phase d’adaptation est organisée en collaboration avec les parents. Les parents doivent être disponibles afin d’accompagner leur enfant en crèche.

 

Inscription:

Les inscriptions se font à mi-temps ou à plein-temps. Les enfants doivent être inscrits au minimum 3 jours ou 3 demi-journées par semaine, de préférence des jours consécutifs.

 

Journée type :

Nos journées n’ont pas une stricte routine, mais une structure de base, car on essaye de s’adapter le mieux aux besoins et aux intérêts des enfants.

Horaires: Journée type

07:00-12:00: Accueil et jeux libres: Arrivée des enfants et jeux libres dans les coins « Welt-Atelier », tels que coin de construction, coin de déguisement, atelier,…

entre 8:00 et 9:00: Petit déjeuner

après: Jeux libres, activités et projets

pendant la matinée: Ronde avec chansons, histoires, discussions

12:00-13:30: Déjeuner

13:30-15:30: Sieste selon leurs besoins et adaptée à leur rythme, jeux libres

15:30-16:30: jeux libres

16:30-19:00: Collation et jeux libres

 

Pour les nourrissons leur rythme individuel (manger & sommeil) est pris en considération par l’équipe éducative.

Groupes scolaires

Les salles des enfants du cycle 1 se trouvent au rez-de-chaussée de la Maison Relais.

Dans les différentes salles se trouvent des coins de fonction, tels que coin de construction, atelier, coin de déguisement, coin de recherche,…

Comme nous avons un accès direct à l’extérieur, les enfants ont aussi la possibilité de jouer à l’extérieur.

 

Les enfants des cycles 2-4 ont leurs salles de fonction au premier étage de la Maison Relais : un atelier, une salle pour la construction, un espace de détente, une salle pour les jeux de rôle,  un restaurant (au rez-de-chaussée, ici on fait aussi les devoirs à domicile) et un espace pour les enfants du cycle 4 (au rez-de-chaussée)…, dans lesquels les enfants peuvent jouer librement.

Repas de midi:

Le restaurant de la Maison Relais fonctionne du lundi au vendredi inclus de 12:00 à 14:00 heures. Les repas sont préparés sur place et sont servis sous forme de buffet. Les enfants choisissent donc eux-mêmes quand et avec qui ils prennent leurs déjeuner, et combien de temps ils veulent rester au restaurant.

Pendant les repas, les enfants sont accompagnés par un éducateur qui les aide à se servir, qui veille à ce que chaque enfant vienne manger et qui observe le comportement alimentaire.

Le menu est affiché à la Maison Relais et publié sur le site internet de la commune de Consdorf (www.consdorf.lu)

Activités:

Les mardis et jeudis après-midi nous proposons des activités (ateliers, jeux, sorties,…) et des projets.

Le programme est affiché à la Maison Relais.

 

Pendant les vacances, nous proposons chaque jour des activités aux enfants. Avant les vacances, le programme et les formulaires d’inscription seront distribués aux enfants.

Devoirs à domicile:

La Maison Relais offre un espace et une ambiance adéquate pour faire les devoirs à domicile. Le personnel éducatif de la Maison Relais accompagne et soutient les enfants pour la réalisation des devoirs, mais il ne les corrige pas.

Le but principal de l’accompagnement des devoirs à domicile est que les enfants apprennent à faire leurs devoirs de façon autonome.

Il est important que les parents continuent à s’intéresser à la vie scolaire de leur(s) enfant(s), par exemple en contrôlant les devoirs à domicile.

Inscription

De préférence, les enfants sont inscrits à l’avance pour des jours et horaires fixes.

Il est aussi possible d’inscrire un enfant spontanément (en fonction des places disponibles !!) ou de modifier l’inscription.

Participation financière

A partir de la rentrée 2022-2023, l’accueil dans les structures d’accueil sera gratuit.

Qui est concerné?       Les enfants des cycles C1-préscolaire au C4 (la crèche et le C1-précoce ne sont pas concernés)

Pendant quelles périodes? La gratuité de l’accueil porte sur les semaines de l’école.

 

La participation financière des parents des enfants de la crèche et du cycle 1-précoce et des parents des enfants des cycles C1-préscolaire au C4, qui fréquentent la Maison Relais pendant les vacances scolaires, suit le barème du chèque-service accueil (CSA).

 

La règle suivante s’applique toujours pour les enfants de la crèche et du C1-précoce et pour les enfants scolarisés qui fréquentent la Maison Relais pendant les vacances scolaires:

Vous pouvez changer l’inscription de votre enfant en nous prévenant dans les meilleurs délais, mais au plus tard pour vendredi, 12.00 heures, qui précède la semaine en question.

Si vous ne signalez pas le changement ou si vous le signalez trop tard, les heures de présences initialement prévues seront facturées.

Exception : si votre enfant tombe malade : les deux premiers jours de maladie ne seront pas facturés. A partir du 3e jour, les absences seront facturées à défaut d’un certificat médical.

Dernière modification le 21.09.2022
Aller au contenu principal