Informations

D’Maison Relais ass eng Betreiungsstruktur fir Kanner vun 0-12 Joer.
La Maison Relais Consdorf est une structure d’accueil pour enfants âgés de 0-12 ans.

Contactez le service

Centre scolaire HOGAARDEN

17, Rue de la Mairie   L-6211 Consdorf

Contactez la Maison Relais

Documents

Wou si mir?

Centre scolaire HOGAARDEN

17, Rue de la Mairie   L-6211 Consdorf

 

Telefon : 26 78 55 20

E-Mail-Adress: maison.relais@consdorf.lu

Fax: 26 78 55 61

Opdeelung

D’Kanner sinn opgedeelt an 3 verschidden Altersgruppen:

 • Crèche: Kanner vun 0-3 Joer, opgedeelt an ee Grupp vun 12 Kanner vun 0-2 Joer (Grimmelcher), an ee Grupp vu 15 Kanner vun 2-3 Joer (Butzen)
 • Grupp vun de Kanner vum Cycle 1 (Précoce a Spillschoul) (Äffercher)
 • Grupp vun de Kanner vun de Cyclen 2-4 (Smiley’en)
Ëffnungszäiten

D’Crèche ass vu méindes bis freides, vu 7.00-19.00 Auer op.

 

D’Schoulgruppen sinn op :

An der Schoulzäit :

méindes, mëttwochs a freides :

 • vu 7.00-8.00 Auer,
 • vun 12.00-14.00 Auer
 • a vu 16.00-19.00 Auer

dënschdes an donneschdes :                      

 • vu 7.00-8.00 Auer
 • a vun 12.00-19.00 Auer

An de Vakanzen :

méindes bis freides :  

 • vu 7.00-19.00 Auer
Wie si mir?

D’Kanner ginn encadréiert a begleet vun enger Ekipp vu Sozialpädagogen, Erzéier an Aides Socio-éducatives.

Zil vun der Maison Relais
 • Respekt, Wäertschätzung, Vertrauen a Verständnis vis-à-vis vun de Kanner a vun den Elteren
 • eng Ënnerstëtzung fir d’Eltere sinn
 • en oppent Ouer hu fir jiddereen
Bedeitung vun der Maison Relais

fir d’Kanner:

 • flott Ambiance, Spaass a Freed
 • Gefill vu Gebuergenheet, Wuelfillen, Akzeptanz a Respekt
 • Kand sinn dierfen!
 • e sécheren an ofwiesslungsräiche Kader
 • Fräiraum a Situatioune fir auszeprobéieren, ze experimentéieren an eegen Erfarungen ze maachen
 • Plaz fir seng Fäegkeeten an Interesse weider auszebauen
 • Plaz fir Frëndschaften opzebauen
 • Hëllef bei den Hausaufgaben
 • ofwiesslungsräich Fräizäitaktivitéiten
 • Méiglechkeete vun der Wiel (Spill, Komeroden, Aktivitéiten,…)
 • Matbestëmmung (Raumgestaltung, Aktivitéiten,…)
 • seng Meenung dierfe soen
 • gesond Ernierung

fir d‘Famill:

 • Zesummenaarbecht mat den Elteren, Kooperatioun
 • Uspriechpartner fir d‘Eltere sinn
Konzept

Eist pädagogescht Konzept inspiréiert sech un der Reggio-Pädagogik , a gëtt hei zu Lëtzebuerg als „Welt-Atelier“ ëmgesat.

An der Crèche orientéiere mir eis do dernieft och un der Pikler-Pädagogik.

Am Oktober 2017 hu mir eist Konzept aktualiséiert an ugepasst um „nationalen Rahmenplan zur non-formalen Bildung“.

D’Grondiddi ass folgend:

All Kand ass kompetent an Acteur vu senger eegener Entwécklung. Mir probéieren de Kanner e Kader ze bidden, an deem si hir Kompetenze weider entwéckele kënnen. Sou brauchen si uspriechend Raim a Materialie fir kënnen aktiv ze ginn an hir Erfarungen ze maachen, si brauchen aner Kanner fir mateneen ze léieren an si brauchen Erwuessener déi hinnen zur Säit sti wann si et brauchen. Am Alldag, am Fräispill an an den Aktivitéite probéiere mir des Punkten ze berécksiichtegen.

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird.“ (Emmi Pikler)

Eisen Dagesoflaf, eis Aktivitéiten a Projet’en orientéieren sech un de Prinzipien an un den Handlungsfelder vum Bildungsrahmenplan (Emotionen und soziale Beziehungen; Werteorientierung, Partizipation und Demokratie; Sprache, Kommunikation und Medien; Ästhetik, Kreativität und Kunst; Bewegung, Körperbewusstsein und Gesundheit; Naturwissenschaft und Technik)

Crèche

Agewinnungsphase

Fir dass d’Kand sech un d’Crèche an un d’Erzéier winne kann, maache mir eng Agewinnungsphase, bei där d’Kand no an no di nei Situatioun kenneléiere kann.

D’Agewinnungsphase dauert ongeféier 2 Wochen a gëtt un de Rhythmus vum Kand ugepasst. D’Agewinnungsphase gëtt mat den Elteren zesumme geplangt an organiséiert, well d’Eltere musse wärend dësen 2 Wochen zäitweis mat hirem Kand zesummen an d‘Crèche kommen.

 

Aschreiwung

D’Kanner musse minimum 3 Mol d’Woch ageschriwwe ginn (hallefdaags oder ganzdaags), am beschten 3 Deeg hannerteneen,  fir dass si sech an der Maison Relais wuel fillen.

 

Dagesoflaf

Eisen Dagesoflaf huet keng strikt Routine, mee orientéiert sech un dësem Modell. Mir passen den Dagesoflaf un d’Bedürfnisser an d’Interesse vun de Kanner un.

 

Auerzäiten: Journée type

07:00-11:00: Accueil a Fräispill: D’Kanner kommen un a kënne fräi spillen, dëst an eise Welt-Atelier-Ecken, wéi z.B. Bau-Eck, Atelier, Verkleedungseck,…

géint 8.30: Moiesiessen

duerno: Fräispill, Aktivitéiten a Projet‘en

11:00-11:30: Stullkrees: Lidder, Geschichten, Gespréicher

11:30-12:30: Mëttegiessen 

12:30-16:00: Sieste ugepasst un d’Besoin’en an de Rhythmus vun de Kanner, Fräispill, Aktivitéiten

16:00-19:00: Collatioun a Fräispill

 

Bei deene ganz Klenge gëtt den Dagesoflaf hirem individuelle Rhythmus (Iess-Zäiten, Schlofzäiten) ugepasst.

Schoulgruppen

D’Kanner aus dem Cycle 1 hunn hir Grupperaim um Rez-de-Chaussée vun der Maison Relais.

An de Grupperaim ginn et verschidde Funktiounsberäicher, wéi z.b. de Bau-Beräich, de Rollespill-Beräich, en Atelier, eng Entdeckerstatioun, e Schreif-Eck, e Rou-Beräich, … an deenen d’Kanner fräi spille kënnen.

Vun eise Grupperaim aus hu mir en direkten Accès fir eraus, sou dass d’Kanner och dobausse kënne spillen.

 

D’Kanner aus de Cyclen 2 – 4 hunn hir Grupperaim um 1. Stack vun der Maison Relais : mir hunn e Bau-Raum, e Fuerscher-Raum, en Chillraum, en Atelier an e Restaurant. Am Fuerscher-Raum ginn och d’Hausaufgabe gemaach.

Mëttegiessen

Gekacht gëtt an der grousser Kichen an der Maison Relais, an d’Iessen gëtt um Buffet zerwéiert. D’Kanner wiele wéini a mat wiem si iesse ginn, si zerwéieren sech selwer um Buffet, a wann si fäerdeg si mat Iessen, kënnen si spille goen.

Aktivitéiten

Dënschdes an Donneschdes Nomëttes bidde mir Aktivitéiten (Atelier, Spiller, Sortie,…) a Projet’en un, un deenen d’Kanner deelhuele kënnen.

De Programm hänkt an der Maison Relais.

 

Wärend de Vakanze bidde mir all Dag Aktivitéiten un. Virun all Vakanz kréien d’Kanner an der Schoul de Programm mam Umeldungsziedel ausgedeelt.

Hausaufgaben

Fir d’Schoulkanner bidde mir all Dag eng Hausaufgabe-Betreiung un.

Inscriptioun

Am Einfachsten ass et, wann d’Kanner fest Deeg ageschriwwe sinn.

Et ass awer och méiglech (jee no Disponibilitéit vun de Plazen !!) e Kand kuerzfristeg unzemellen oder d’Inscriptioun ze änneren.

Präis

De Präis ass festgeluecht duerch de Règlement grand-ducal vun de « chèque-service accueil ». Hutt Dir keng Kaart « chèque-service », bezuelt Dir 7,50 Euro pro Stonn !

Adresse

Centre scolaire HOGAARDEN

17, rue de la Mairie à Consdorf

 

Téléphone : 26 78 55 20

E-Mail: maison.relais@consdorf.lu

Fax: 26 78 55 61

Répartition

Les enfants sont partagés en 3 groupes d’âge:

 • Crèche: enfants de 0-3 ans, divisé en 2 groupes : 1 groupe pour 12 enfants de 0-2 ans (Grimmelcher), 1 groupe pour 15 enfants de 2-3 ans (Butzen)
 • un groupe pour les enfants du cycle 1 (précoce et préscolaire) jusqu’au cycle 2.1 (Äffercher)
 • un groupe pour les enfants du cycle 2.2 jusqu’au cycle 4.2 (Smiley)
Heures d’ouverture

Groupes Crèche :

du lundi au vendredi de 7.00 à 19.00 heures

 

Groupes scolaires :

Période scolaire :

les lundis, mercredis, vendredis :        

 • de 7.00 à 8.00 heures
 • de 12.00 à 14.00 heures
 • et de 16.00 à 19.00 heures

 

les mardis et les jeudis :                            

 • de 7.00 à 8.00 heures
 • et de 12.00 à 19.00 heures

 

Vacances scolaires :

du lundi au vendredi :

 • de 7.00 à 19.00 heures
L’équipe éducative

L’encadrement des enfants est assuré par des éducateurs gradués, des éducateurs et des aides socio-éducatives.

But de la Maison Relais
 • le respect, l’estime, la confiance, la compréhension envers les enfants et leurs parents
 • soutenir et conseiller les parents
 • être à l’écoute
Signification de la Maison Relais

pour les enfants:

 • ambiance agréable, amusement, plaisir
 • bien-être, sentiment d’être accepté et respecté
 • le droit « d’être enfant»
 • un cadre sûr et varié
 • possibilités d’essayer, d’expérimenter et de faire ses propres expériences
 • un endroit pour développer ses intérêts et ses talents
 • un endroit pour trouver des amis
 • un accompagnement pour les devoirs à domicile
 • des activités de loisirs variées
 • la possibilité de faire des choix (jeux, camarades, activités,…)
 • la participation des enfants (décoration des salles, activités,…)
 • le droit de s‘exprimer
 • une alimentation saine

pour la famille:

 • la collaboration avec les parents, coopération

Concept pédagogique

Le concept pédagogique de la Maison Relais s’inspire de la pédagogie « Reggio », au Luxembourg mise en pratique sous forme de « Welt-Atelier ».

Pour la crèche, le concept pédagogique s’inspire aussi de la pédagogie Pikler.

Notre concept pédagogique, que nous avons actualisé au mois d’octobre 2017, est conforme au cadre de référence national « éducation non formelle des enfants et des jeunes ».

L’idée principale est la suivante :

Chaque enfant est compétent et acteur de son développement. Nous essayons d’offrir un cadre dans lequel chaque enfant a la possibilité de développer ses compétences. Ainsi les enfants ont besoin d’un espace et de matériaux stimulants pour pouvoir faire des expériences. Ils ont besoin d’autres enfants pour apprendre ensemble et ils ont besoin d’adultes qui sont disponibles quand les enfants ont besoin de soutien. Au quotidien, pendant les jeux libres et pendant les activités, nous essayons de prendre en considération ces aspects.

« Ce qui est primordial, c’est que l’enfant découvre par lui-même un maximum de choses. En lui apportant sans cesse notre aide lorsqu’il tente de résoudre un problème, nous le privons justement d’un élément essentiel à son développement intérieur. L’enfant qui obtient des résultats par le biais d’expériences autonomes acquiert une connaissance d’une toute autre nature que l’enfant auquel nous proposons des solutions toutes faites. »  (Emmi Pikler)

Notre déroulement journalier, nos activités et projets sont planifiés suivant les principes et les champs d’action du cadre de référence national (sentiments et relations sociales ; valeurs et participation ; langues, communication et médias ; esthétique, créativité et art ; mouvements, conscience du corps et santé ; sciences naturelles, techniques)  

Crèche

Phase d’adaptation:

Pour permettre aux enfants de s’habituer à de nouvelles personnes et à un environnement inconnu, une séparation progressive est mise en place.

La phase d’adaptation dure environ 2 semaines et sera adaptée au rythme de l’enfant.

La phase d’adaptation est organisée en collaboration avec les parents. Les parents doivent être disponibles afin d’accompagner leur enfant en crèche.

 

Inscription:

Les inscriptions se font à mi-temps ou à plein-temps. Les enfants doivent être inscrits au minimum 3 jours ou 3 demi-journées par semaine, de préférence des jours consécutifs.

 

Journée type :

Nos journées n’ont pas une stricte routine, mais une structure de base, car on essaye de s’adapter le mieux aux besoins et aux intérêts des enfants.

 

Horaires: Journée type

07:00-11:00: Accueil et jeux libres: Arrivée des enfants et jeux libres dans les coins « Welt-Atelier », tels que coin de construction, coin de déguisement, atelier,…

vers 8:30: Petit déjeuner

après: Jeux libres, activités et projets

11:00-11:30: Rituel : chansons, histoires, discussions

11:30-12:30: Déjeuner 

12:30-16:00: Sieste selon leurs besoins et adaptée à leur rythme, jeux libres et activités

16:00-19:00: Collation et jeux libres

 

Pour les nourrissons leur rythme individuel (manger & sommeil) est pris en considération par l’équipe éducative.

Groupes scolaires

Les salles des enfants du cycle 1 se trouvent au rez-de-chaussée de la Maison Relais.

Dans les différentes salles se trouvent des coins de fonction, tels que coin de construction, atelier, coin de déguisement, coin de recherche,…

Comme nous avons un accès direct à l’extérieur, les enfants ont aussi la possibilité de jouer à l’extérieur.

 

Les enfants des cycles 2-4 ont leurs salles de fonction au premier étage de la  Maison Relais : une pièce pour la construction, une pièce pour la détente, une pièce pour faire des recherches, un atelier,… et une salle pour le repas et les devoirs.

Repas de midi:

Le repas est préparé dans la cuisine de la Maison Relais et est servi sous forme de buffet.

Les enfants choisissent donc eux-mêmes quand et avec qui ils prennent leur déjeuner, ils se servent au buffet et après avoir mangé, ils peuvent aller jouer de nouveau.

Activités:

Les mardis et jeudis après-midi nous proposons des activités (ateliers, jeux, sorties,…) et des projets.

Le programme est affiché à la Maison Relais.

 

Pendant les vacances, nous proposons chaque jour des activités aux enfants. Avant les vacances, le programme et les formulaires d’inscription seront distribués aux enfants.

Devoirs à domicile:

Après les heures de classe, nous organisons une aide aux devoirs.

Inscription

De préférence, les enfants sont inscrits à l’avance pour des jours et horaires fixes.

Il est aussi possible d’inscrire un enfant spontanément (en fonction des places disponibles !!) ou de modifier l’inscription.

Participation financière

La participation financière est réglée par le tarif prescrit par le règlement grand-ducal instituant le « chèque-service accueil ». Pour les parents ne disposant pas d’une carte chèque-service, le tarif de 7,50 €/heure est facturé.

Dernière modification le 06.11.2020